CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHI PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ 

Theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình phải có nghĩa vụ nộp lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thẩm định thiết kế cơ sở. Vậy theo quy định pháp luật hiện hành thì chi phí thẩm định thiết kế cơ sở cụ thể là bao nhiêu?

chi phí thẩm định thiết kế

 

Quy định về việc nộp chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thẩm định thiết kế cơ sở 

Chủ đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng công trình phải nộp phí theo quy định pháp luật khi được các cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng hay thẩm định thiết kế cơ sở.

Điều này được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Chi phí thẩm định thiết kế (lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư 209/2016/TT-BTC.

Căn cứ và cách xác định phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thẩm định thiết kế cơ sở 

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 209/2016/TT-BTC, số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được xác định như sau: Căn cứ để xác định lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng chính là tổng mức đầu tư được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và mức thu. Cụ thể: 

Chi phí thẩm định thiết kế = Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu

Trường hợp nhóm công trình mang giá trị nằm trong khoảng giữa các tổng mức đầu tư được quy định trên Biểu mức thu, phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy:

chi phí thẩm định thiết kế

 

Phí thẩm định dự án đầu tư phải thu đối với một dự án đầu tư được xác định như hướng dẫn trên nhưng tối đa không quá một trăm năm mươi triệu đồng/dự án. 

Trường hợp đặc biệt, Bộ Xây dựng đã có đề án lên kế hoạch đề nghị Bộ Tài chính xem xét và ra quyết định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu với từng dự án cụ thể.

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị mới cũng được xác định theo hướng dẫn trên. Trong đó, tổng mức đầu tư được phê duyệt làm minh chứng tính thu phí không bao gồm các chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trong dự án.

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng của công trình quy mô nhỏ (thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước được xác định theo hướng dẫn trên.

chi phí thẩm định thiết kế

 

Đối với những dự án đầu tư bắt buộc phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, song cơ quan nhà nước không đáp ứng đủ điều kiện thẩm định mà phải thuê các chuyên gia hay tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định hoặc có yêu cầu chuyên gia, tư vấn thẩm tra hay đã có thẩm tra trước khi thẩm định. Cơ quan nhà nước chỉ được thu phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tương ứng. Chi phí thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra tuân theo quy định của Bộ Xây dựng.

Chi phí thẩm định thiết kế, dự án được giảm 50% đến 30/06/2021

Theo thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 của Bộ Tài chính, một số quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng:

  • Giảm 50% chi phí thẩm định thiết kế, dự toán theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  • Thông tư có hiệu lực đi vào thi hành kể từ ngày 05/05/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Hiện nay, tuy Thông tư số 34/2020/TT-BTC đã hết hiệu lực, nội dung giảm 50% phí thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC và Thông tư số 210/2016/TT-BTC vẫn được tiếp tục ban hành theo:

Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 với quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm mục đích hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 và có hiệu lực từ 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Mặc dù Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng .

Bộ Tài chính có thể sẽ ban hành các thông tư thay thế cho Thông tư số 209/2016/TT-BTC và Thông tư số 210/2016/TT-BTC. Nhưng hiện nay vẫn sẽ áp dụng và áp dụng đồng thời cùng Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020.

Trên đây là thông tin tham khảo về các quy định liên quan đến chi phí thẩm định thiết kế. Hy vọng độc giả đã nắm rõ tổng quan các quy định này để vận dụng vào thực tế. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *