Các thông tin về chỉ số giá xây dựng Hà Nội mà bạn nên biết

Chỉ số giá xây dựng Hà Nội là một trong các yếu tố quan trọng đối với nền kinh thị trường. Trong lĩnh vực xây dựng nó được sử dụng như một công cụ để nhận biết xu hướng và định hướng đối với thị trường xây dựng

chỉ số giá xây dựng hà nội

Khái niệm về Chỉ số giá xây dựng Hà Nội?

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu dùng để phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian, từ đó có thể làm cơ sở xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá  cả của hợp đồng xây dựng, dùng để quy đổi vốn đầu tư xây dựng và quản lý phần chi phí đầu tư xây dựng của công trình.

Dựa theo Thông tư Số:14/2019/TT-BXD thì chỉ số giá xây dựng gồm: 

Chỉ số giá xây dựng theo loại công trình: dùng để phản ánh mức độ biến động giá cả xây dựng của loại công trình theo thời gian; 

Chỉ số giá xây dựng theo loại vật liệu xây dựng: chủ yếu để phản ánh biến động giá của loại vật liệu xây dựng chủ yếu theo thời gian. Đối với các công trình xây dựng cụ thể thì việc tính toán toàn bộ hay một số các chỉ số giá sẽ  tùy thuộc mục đích, yêu cầu của phần chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Hướng dẫn các phương pháp để xác định chỉ số giá xây dựng Hà Nội

chỉ số giá xây dựng hà nội

Phương pháp dùng để xác định chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng sẽ được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa mức độ biến động giá của các yếu tố đầu. Việc tính toán các chỉ số giá xây dựng này sẽ được thực hiện theo đúng với hướng dẫn đã được nêu tại Phụ lục số 1 kèm theo  của Thông tư Số:14/2019/TT-BXD.

Chỉ số giá xây dựng cho một công trình cụ thể sẽ được xác định dựa trên cơ sở cơ cấu của chi phí của công trình đó, kèm theo giá cả (hoặc chỉ số về giá) của các yếu tố đầu vào sao cho phù hợp nhất với điều kiện có thể thực hiện công việc và khu vực xây dựng của công trình.

Cơ cấu chi phí để xác định chỉ số giá cả dùng làm cơ sở điều chỉnh giá sẽ được căn cứ dựa theo cơ cấu giá đã được nêu ra trong hợp đồng. Nếu trong trường hợp chưa đủ chi tiết để xác định cơ cấu của chi phí theo giá trong hợp đồng thì giá sẽ được xác định theo dự toán gói thầu hoặc dựa theo các dự toán công trình được duyệt.

Nguyên tắc dùng để xác định và quản lý đối với chỉ số giá xây dựng

Nguyên tắc dùng để xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng:  phải được xác định phải phản ánh tính khách quan và phù hợp với sự biến động về giá cả trên thị trường xây dựng của từng địa phương. Việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng này cần phải làm kịp thời, phù hợp với quy định chung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Khi xác định được chỉ số giá xây dựng có thể công bố thì cần phải lựa chọn được ra phần danh mục và số lượng công trình đại diện để tính toán.

Chỉ số của giá xây dựng sẽ được tính bình quân trong khoảng thời gian được lựa chọn. Đơn vị dùng để việc tính chỉ số giá xây dựng là phần trăm (%). Cơ cấu chi phí sử dụng để tính toán chỉ số giá xây dựng này sẽ cần phải phù hợp với cơ cấu chi phí theo đúng cách, đã được tổng hợp từ các số liệu thống kê từ trước và được sử dụng cố định cho đến khi có sự thay đổi ở thời điểm gốc.

Việc quản lý, sử dụng chỉ số giá xây dựng sẽ phải tuân thủ theo các quy định có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư. Trong quá trình thực hiện xác định các chỉ số giá, cơ quan chuyên môn về sẽ cần rà soát, đánh giá lại chính xác và tỉ mỉ các chỉ số giá tính toán với thông tin về chỉ số giá của khu vực và các địa phương lân cận để đảm bảo cho các chỉ số này sẽ phù hợp với các với xu hướng biến động của thị trường khu vực và không có sự khác biệt nào quá lớn với các địa phương khác.

Trình tự và thời điểm để xác định chỉ số giá xây dựng

chỉ số giá xây dựng hà nội

Các bước để xác định chỉ số giá xây dựng bao gồm: 

  1. Xác định chính xác các thời điểm tính toán gồm cả thời điểm gốc và thời điểm so sánh.
  2. Lập các danh mục chỉ số giá xây dựng cần phải xác định và lựa chọn ra các yếu tố đầu vào hợp lý nhất.
  3. Thu thập số liệu, tiến hành xử lý và tính toán.
  4. Xác định các chỉ số giá xây dựng cần thực hiện.

Theo Điều 5 Thông tư Số:14/2019/TT-BXD đã uy định thời điểm xác định chỉ số giá xây dựng dựng để UBND cấp tỉnh có thể công bố bao gồm:

-Với thời điểm gốc là năm 2020 thì bộ Xây dựng đã quy định về thời điểm khi thay đổi thời điểm gốc để các địa phương có thể điều chỉnh sao cho phù hợp.

-Thời điểm  so sánh sẽ là các tháng, quý và năm công bố chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc là năm 2020.

Trong trường hợp xác định  được các chỉ số giá xây dựng cho công trình cụ thể thì các chủ đầu tư sẽ cần phải căn cứ vào tiến độ và các điều kiện thực hiện công việc thực tế để lựa chọn ra được thời điểm gốc và thời điểm so sánh cho phù hợp nhất.

Ở trên thế giới chỉ số giá xây dựng đã được sử dụng để xác định và điều chỉnh một vài các chi phí trong xây dựng cũng như đánh giá mức độ quan hệ cung cầu trên thị trường. Ở nước ta đã bắt đầu sử dụng hệ số giá điều chỉnh chi phí nhưng mới chỉ được thực hiện ở những gói thầu có yếu tố nước ngoài.

Việc xác định đúng đắn chỉ số giá xây dựng Hà Nội sẽ tạo thêm một công cụ quản lý hiệu quả phép tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng công trình ngay từ khi lập dự án. Và cũng sẽ giảm bớt và đơn giản hoá rất nhiều việc điều chỉnh bổ sung chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *